Témata k maturitní práci do odborných předmětů rok 2023/24

Pokyny ke zpracování maturitní práce

Okraje: Dle vzoru maturitní práce

Vazba: kroužková, titulní folie bezbarvá, zadní strana a kroužky černé

Řádkování:  1,5

Velikost písma na PC: text 12- Cambria, zarovnání do bloku, odstavce bez odrážek, oddělené mezerou

Rozsah práce

minimálně 25 stran, maximálně 40 stran textu.

Povinné konzultace

Žák uskuteční všechny konzultace s vedoucím práce, a to v následujících termínech:

 • konzultace do 30. 10. 2022
 • konzultace do 30. 11. 2022
 • konzultace do 17. 12. 2022
 • konzultace do 31. 1. 2023 (konečná verze maturitní práce)

 

Konzultace může proběhnout po zaslání rozpracované práce příslušnému učiteli vždy po domluvě. Pokud nebude dodržen termín konzultací, odrazí se tato skutečnost do hodnocení práce.

Poslední konzultace před odevzdáním práce je možná nejpozději 3. 2. 2023

Práce bude posílána: příjmení _ jméno_ název práce

 Odevzdání práce

Odevzdat v termínu od 13. 2. 2023 – do 17. 2. 2023 do 12.00 hod. vedoucímu práce.       

 Počet vyhotovení

1x vyvázaná práce kroužkovou vazbou + 1x elektronická verze(*.pdf) uložená na Google disk.

Obhajoba maturitní práce

Studentům budou v předepsaném termínu vedoucím práce a oponentem předány posudky maturitních prací.

Obhajoba maturitních prací proběhne dle harmonogramu.

Příprava na obhajobu: 15 min; vlastní obhajoba 15 min. Při obhajobě budou studenti pracovat s prezentací vytvořenou v PowerPointu, kterou přinesou na flash disku v termínu 30. 4. 2023, kterou odevzdají Ing. L. Brožové.

Zadání maturitní práce z hotelového provozu pro rok 2022/2023

 

Témata maturitní práce z odborných předmětů      A. I - Modelová situace v gastronomickém provozu – pokyny pro zpracování úloh 1-6,9-15,18-22         1 Úvod - určení podnikatelského cíle a popis restauračních služeb na základě obecných znalostí oboru. Vypracovat názorně myšlenkovou mapu.  2 Charakteristika střediska na základě zařazení do kategorie, skupiny, výběr názvu střediska a stanovení kapacity míst u stolu

 3  Popis umístění provozovny z hlediska frekventovanosti místa, cestovního ruchu, konkurence a poptávky

       4  Dispoziční řešení provozovny a vzájemná návaznost (komuni  kační řešení)       5 Zařízení a vybavení střediska       6 Provozní management a pracovní náplně jednotlivých pracovníků       7 Formy prodeje, sestavení 5-ti chodového menu včetně kuvertu pro jednu osobu        8 Jídelní a nápojový lístek (min. 11 bodů -  30  položek))

            9 Kalkulace jídel a nápojů – minimálně 2 pokrmy (musí obsahovat min.              7   položek surovin) a 2 nápoje (teplý a studený)          10 Ekonomika provozu konkrétního střediska (náklady a výnosy)           11 Závěr, reklamní materiál, marketing podniku A. II - Modelová situace v gastronomickém provozu – pokyny pro zpracování úlohy 23 1        Úvod – Popiš a vysvětli cíle nabídky a zajišťování těchto velkých společenských akcí z pohledu provozovatele gastronomických zařízení. Vypracovat názorně myšlenkovou mapu.2        Charakterizuj středisko z pohledu poptávky, nabídky a zajištění širokého spektra služeb.3        Popiš umístění provozovny z hlediska cestovního ruchu a potenciální poptávky.4        Dispoziční řešení odbytového střediska a vzájemná návaznost na výrobní část (komunikační řešení)5        Zařízení a vybavení střediska z hlediska multifunkčnosti prostor.6        Sestav poptávku od firmy – minimálně 5 ti denní kongresová akce s celodenním stravováním pro 180 a více osob.7        Vytvoř cenovou nabídku s kalkulací ekonomického výsledku.8        Popiš jakým způsobem a jakou formou budou zajišťovány stravovací a ostatní služby.9         Provozní management a pracovní náplně jednotlivých pracovníků10   Sestav nabídkový lístek pro celou akci.11   Kalkulace jídel a nápojů – minimálně 2 + 212   Závěr, reklamní materiál, marketing podniku   

 1. III - Modelová situace pro realizaci semináře – pokyny pro zpracování úloh č. 7, 8, 18, 24
 • 1 Úvod - určení podnikatelského záměru. Vypracovat názorně myšlenkovou mapu. 2 Charakteristika služby z hlediska místa, cílové skupiny, (náplň, rozsah, struktura učiva) 3 Konkrétní nabídky v několika úrovních ( 1 – 3 podle rozsahu)  4 Dispoziční řešení prostoru seminářů a kurzů  5 Zařízení a vybavení potřebné pro uskutečnění semináře  6 Časový harmonogram semináře (1 denní a vícedenní)  7 Pracovní postupy příprav jednotlivých produktů

              8 Kalkulace               9 Provozní management a pracovní náplně jednotlivých pracovníků              10 Ekonomika semináře v nabízených úrovních (náklady a výnosy)                 11 Výstupní brožura pro účastníky (zum Mitnehmen), certifikát             12 Závěr, reklamní, propagační materiál, marketing podniku              

Tematické zadání

1. skupina: cukráři     1. Cukrářská výrobna + kavárna s kavárenskými výrobky (pultový prodej nebo kavárenská obsluha2. Cukrárna se speciálním zaměřením (např. bezlepková, zdravá výživa, bez cukru nebo s omezením cukru ……….) Podnikatelský záměr3. Výrobna cukrářských výrobků 1denní výroba (min.3 zaměstnanci)    pozice vedoucího provozovny nebo mistra výroby, objednávka a nákup surovin, sklad, denní výroba min. 10 druhů výrobků, 1. zaměstnanec min. 400 ks,4. Výrobna cukrářských výrobků – zpracování zakázky, svatba“     pozice vedoucího provozovny nebo mistra výroby, objednávka, nákup surovin,     receptury (výpočty).5. Výrobna cukrářských výrobků – zpracování zakázky cukrářských výrobků, Raut pro 150 osob'' (objednávka a nákup surovin, receptury, speciální druhy výrobků, teplé, studené, receptury cenová kalkulace,)6. Cukrárna s výrobou a nabídkou čokolády a specialit z čokolády, výroba a prodej žůr bombónů.7. Podnikatelský záměr – workshop nových moderních cukrářských výrobků - (příprava, organizace, objednávka a nákup surovin, moderní druhy výrobků, receptury, nabídka cenová kalkulace, certifikát)8. Podnikatelský záměr – příprava kurzů s cukrářským zaměřením (objednávka a nákup surovin, moderní druhy výrobků, receptury, nabídkacenová kalkulace, certifikát)   2. skupina: kuchaři 9. Denní bar se speciálním zaměřením  10. Restaurace s nabídkou jídel z ryb a mořských plodů11. Restaurace s nabídkou grilovaných jídel     12. Restaurace s nabídkou vepřových specialit13.Restaurace s nabídkou jídel zahraniční kuchyně14. Restaurace s nabídkou rychlého občerstvení a pultovým prodejem (např. Fast food) 15. Stylová restaurace s nabídkou jídel tradiční české kuchyně     16. Podnikatelský záměr – workshop nových moderních kuchařských výrobků - (příprava, organizace, objednávka a nákup surovin, moderní druhy výrobků, receptury, nabídka cenová kalkulace, certifikát)17. Podnikatelský záměr – příprava kurzů s kuchařským zaměřením (objednávka a nákup surovin, moderní druhy výrobků, receptury, nabídkacenová kalkulace, certifikát)  3. skupina: číšníci 19. Moravská restaurace s rajónovým systémem obsluhy20. Bar s nabídkou teplých jídel21. Myslivecká restaurace s obsluhou systémem vrchního číšníka 22. Kavárna s odpoledním a večerním provozem.23. Velká společenská akce       24. Podnikatelský záměr – workshop se zaměřením na odbytové středisko (barista, příprava čaje, someliér, …) (příprava, organizace, objednávka a nákup surovin, moderní druhy výrobků, receptury, nabídka cenová kalkulace, certifikát)     25. Podnikatelský záměr - příprava kurzů (barmanský kurz….)     (objednávka a nákup surovin, moderní druhy výrobků, receptury, nabídka     cenová kalkulace, certifikát)   Student si vybere téma maturitní práce ze seznamu témat dne 23. 9. 2023.

 

 

 

Způsob hodnocení a způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky z ekonomických předmětů a odborných předmětů

 

Kritéria hodnocení pro zkoušku profilové části maturitní práce konané formou maturitní práce:

 

 1. Všeobecná charakteristika práce (kvalita a aktuálnost teoretických poznatků, naplnění

     zadaného tématu)

 1. Aktivita studenta (míra samostatnosti, využití konzultací s vedoucím práce, uplatnění

     připomínek a doporučení vedoucího práce)

 1. Práce s odbornou literaturou (kvalita, aktuálnost a relevantnost zdrojů)
 2. Formální stránka práce (dodržení doporučených pravidel a norem formální úpravy, dodržení rozsahu, kvalita, opodstatněnost a srozumitelnost příloh, tabulek a obrázků, jazyková a estetická úroveň práce)
 3. Reálnost vytvořeného projektu (přínos vlastních myšlenek, reálnost nákladu, výnosů a zisku. Reálnost počtu zaměstnanců a výpočet jejich mzdy, reálnost předpokládané frekventovanosti podniku) – tato část je hodnocena pouze v odborných předmětech
 4. Obhajoba práce (vystupování a vyjadřování, odborná a formální kvalita prezentace, odpovědi na otázky)

 

Vedoucí a oponent maturitní práce zpracují jednotlivě posudek maturitní práce.

Posudek vedoucího maturitní práce obsahuje kritéria hodnocení 1 až 6 a celkové hodnocení práce včetně doporučení (nedoporučení) k obhajobě. 

Posudek oponenta maturitní práce obsahuje kritéria hodnocení 1,2,4,5,6 a celkové hodnocení včetně doporučení (nedoporučení) k obhajobě.

 

 

Hodnocení maturitní práce před obhajobou:

Každé kritériu obsažené v posudku je hodnoceno body, celkový počet bodů je maximálně 100. Dle počtu dosažených bodů, bude žák hodnocen známkou – viz tabulka.

 

Známka slovně             Počet dosažených bodů

1  výborný                                  87-100

2  chvalitebný                          73-86

3  dobrý                                      59-72

4  dostatečný                           42-58

5  nedostatečný                      < 42

 

 

V případě, že není dodrženo téma práce, je práce jako celek hodnocena stupněm nedostatečný.

Pokud je celkové hodnocení práce hodnoceno stupněm nedostatečný, není možné připustit žáka k obhajobě práce.

 

Jestliže žák neodevzdá práci v předepsaném termínu, je nehodnocen a nemůže konat obhajobu.

 

Posudek vedoucího a oponenta maturitní práce je písemně předán žákovi a členům maturitní komise nejpozději 14 dnů před termínem obhajoby maturitní práce.

 

Kritéria hodnocení obhajoby maturitní práce:

 

Obhajoba maturitní práce zahrnuje 2 části:

 1. prezentaci práce žákem s využitím ICT technologií
 2. odpovědi na otázky vztahující se k práci. Otázky obdrží žák písemně od vedoucího práce při zahájení přípravy na obhajobu.

 

 

 

 

 

Hodnocení maturitní práce při obhajobě:

 

Obhajoba je hodnocena známkou:

1- výborný

2- chvalitebný

3- dobrý

4- dostatečný

5- nedostatečný

Hodnocení obhajoby provede vedoucí práce i oponent.

 

Celkové hodnocení zkoušky profilové části maturitní zkoušky:

 

-             je tvořeno hodnocením maturitní práce a hodnocením obhajoby maturitní práce, přičemž základ hodnocení tvoří hodnocení práce vedoucím práce a oponentem – provede se aritmetický průměr obou hodnocení. Jestliže je obhajoba hodnocena stupněm nedostatečný, je maturitní zkouška jako celek hodnocena stupněm nedostatečný.

-   jestliže je maturitní práce hodnocena vedoucím nebo oponentem stupněm nedostatečný, žák již nekoná její obhajobu a celkové hodnocení zkoušky je nedostatečný, žákovi zůstává původní téma práce, musí však tuto práci přepracovat.

-   jestliže žák práci neobhájí, je celkové hodnocení profilové zkoušky hodnoceno stupněm nedostatečný

-   jestliže návrhy známek pro celkové hodnocení zkoušky u vedoucího a oponenta práce jsou rozdílné jedním stupněm, takže výsledná známka je nerozhodná, přikloní se hodnocení ke známce navrhované vedoucím práce.

-   na celkovém hodnocení se dohodne vedoucí práce s oponentem

 

Celkové hodnocení je hodnoceno známkou: 

1- výborný

2- chvalitebný

3- dobrý

4- dostatečný

5- nedostatečný

 

Téma a zadání práce se zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.