Německý jazyk

Charakteristika předmětu Německý jazyk na SŠG.

Sřední škola gastronomická Adolpha Kolpinga nabízí studium německého jazyka ve formě povinného předmětu v rámci denního studia pro všechny tříleté učební obory i pro nástavbové studium. Maturitní zkoušku skládají zájemci nástavbového studia z anglického jazyka. Jazyk německý je v osnovách veden jako druhý cizí jazyk.

Při studiu je důraz kladen především na komunikaci – porozumění psanému a mluvenému textu či rozhovoru a schopnost vyjádřit se ústní i písemnou formou. V hodinách jsou rozvíjeny všechny jazykové dovednosti – poslech, čtení, mluvení a psaní.

Spolu se slovní zásobou a frazeologií se studenti učí gramatický systém německého jazyka a v rámci výuky se seznamují s významnými událostmi, osobnostmi či aktuálním děním v německy mluvících zemích.

Jako hlavní studijní materiál pro tříleté učební obory žáci používají učebnici Genau – Německý jazyk pro SOŠ a SOU od nakladatelství Klett – www.klett.cz. Součástí učebnice je pracovní sešit a 2 poslechová CD, která žáci mohou využívat při domácím studiu.

Žáci nástavbového studia s maturitou používají jako hlavní studijní materiál učebnici a cvičebnici Direkt – Německý jazyk pro střední školy od nakladatelství Klett – www.klett.cz. Její součástí jsou také 2 CD k poslechu ve výuce a při domácí přípravě.

Ve výuce jsou dále používány elektronické učebnice SŠG AK vytvořené pedagogy školy, zahraniční časopisy pro, specializované učebnice z oblasti gastronomie, slovníky, audio nahrávky, výuková DVD a krátké a dokumentární filmy provázané reáliemi německy mluvících zemí.

V roce 2016 byla v rámci výběrového řízení a schváleného grantu významně rozšířena školní knihovna cizích jazyků, jejíž tituly si žáci mohou zapůjčit pro své další domácí vzdělávání.

V rámci studia mají žáci možnost účastnit se exkurzí, pracovních stáží a jazykových pobytů v zahraničí, zejména v Anglii, Německu nebo Švýcarsku.