Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024

Anglický jazyk - společná a profilová část

Maturitní zkouška z anglického jazyka je ve školním roce 2023/2024 rozdělena na dvě části – společnou a profilovou.

Zkoušky společné části z anglického jazyka se konají formou didaktických testů.

Didaktický test je součástí státní maturitní zkoušky.

Obsahuje část poslechovou (40 minut) a část čtení a jazykové kompetence (70 minut).

Celkem tedy trvá 110 minut a vychází ze Společného evropského referenčního rámce CEFR úrovně B1.

Didaktický test je hodnocen uspěl/neuspěl a jeho výsledek se nezapočítává do výsledné známky.

V případě, že je žák u didaktického testu neúspěšný, musí jej opakovat v náhradním termínu.

Didaktické testy se budou konat od 2. do 3. května 2024.

Profilová část zkoušky z cizího jazyka se skládá z písemné práce a ústní zkoušky

Každá zkouška profilové části je hodnocena zvlášť. Hodnocení písemné práce tvoří 40% z celkového hodnocení zkoušky a hodnocení ústní zkoušky tvoří 60%.

Písemná práce 

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov.
Ředitel školy stanoví 1 nebo více zadání, která se žákům zpřístupní bezprostředně před zahájením zkoušky.

Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek nebo graf.
Zadání písemné práce z konkrétního cizího jazyka jsou stejná pro všechny žáky daného oboru vzdělání příslušné školy.

Písemnou práci konají žáci daného oboru vzdělání ve stejný den a čas. V případě stejného zadání písemné
práce pro více oborů vzdělání téže školy konají ve stejný den a čas písemnou práci žáci těchto oborů.

Žák napíše jednoduchý souvislý text nebo texty na známá témata nebo na témata z oblasti svých zájmů, témata související s běžným životem, prací, koníčky, aktuálním děním atd.

Prokáže, že umí plynule vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky a události, sny a stručně zdůvodnit
a jednoduše vysvětlit své názory a plány a srozumitelně vyjádřit podstatu myšlenky. Dokáže k vyjádření používat širokou škálu jazykových funkcí a v jejich rámci reagovat.

Čas na zpracování PP je 75 minut, lze použít překladový slovník.

Kritéria hodnocení PP:

Každá z částí je hodnocena zvlášť podle 4 základních kritérií, výsledné hodnocení písemné práce je součtem bodů dosažených v obou částech.

Kritéria hodnocení pro 1. část písemné práce jsou následující:

 1. Zpracování zadání písemné práce / obsah písemné práce
 2. Organizace textu / koheze textu
 3. Slovní zásoba a pravopis (přesnost  a rozsah)
 4. Mluvnické prostředky (přesnost a rozsah)

Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3.

Maximální počet dosažitelných bodů za první část písemné práce je 24 (8 x 3). 

Kritéria hodnocení pro 2. část písemné práce jsou následující:

 • Zpracování zadání písemné práce / obsah písemné práce
 • Organizace a koheze textu
 • Slovní zásoba a pravopis
 • Mluvnické prostředky

Každé dílčí kritérium je hodnoceno body na škále 0 – 1 – 2 – 3.

Maximální počet dosažených bodů za druhou část písemné práce je 12 (4 x 3).

Maximální dosažitelné bodové hodnocení za celou písemnou práci je součtem bodů dosažených v obou částech písemné práce, tj. 36 bodů (24 + 12).

Žák vykoná dílčí zkoušku konanou formou písemné práce ze zkušebního předmětu cizí jazyk, pokud dosáhne alespoň 16 bodů.

Písemná práce z cizího jazyka se bude konat 4. dubna 2024.

Ústní zkouška 

Ústní zkouška z anglického jazyka v profilové části má formu řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu.

Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, zkouška nejdéle 15 minut, při přípravě lze použít překladový slovník.

Student v rozhovoru se zkoušejícím prokazuje svoje znalosti ke zveřejněným maturitním okruhům.

Maturitní okruhy pro ústní část zkoušky v anglickém jazyce:                          

 1. Food and gastronomy
 2. Description of meals
 3. In the kitchen
 4. Food and drinks, how to cook
 5. My favourite meal. A recipe
 6. English daily meals
 7. Czech daily meals
 8. Czech and English cuisine
 9. The menu
 10. In a restaurant
 11. Types of restaurants
 12. Restaurant staff
 13. Types of hotels
 14. In a hotel
 15. Hotel staff
 16. Desserts
 17. Drinks
 18. Food and healthy diet
 19. Typical Czech meals
 20. Typical English meals

Pro hodnocení zkoušky se používají následující kritéria:

1. Zadání / Obsah a projev

2. Lexikální kompetence

3. Gramatická kompetence

4. Fonologická kompetence

Každá ze čtyř částí ústní zkoušky je hodnocena zvlášť podle prvních třech kritérií, čtvrté kritérium je vyhodnoceno komplexně za všechny čtyři části dohromady.

Celkový počet dosažitelných bodů celé dílčí ústní zkoušky je 39 (tj. 9 + 9 + 9 + 9 +3).

Hranice úspěšnosti pro složení ústní části maturitní zkoušky z cizího jazyka je 17 bodů.

Ústní zkoušky profilové části se budou konat v období od 20. května 2024.