charakteristika oboru

65-51-H/01 Kuchař-číšník Zaměření: Číšník

Zaměření: Číšník

Název ŠVP: Číšník-servírka pro obsluhu


Popis uplatnění absolventa v praxi
Absolvent se uplatní při výkonu povolání číšník ve všech druzích a typech gastronomických zařízeních v oblasti stravovacích služeb, zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost ve stravovacích službách a pohostinství.

Možnosti absolventa pro další studium
Absolvent může dále pokračovat ve studiu příslušného studijního oboru, který navazuje na jeho předcházející přípravu.

Výčet kompetencí absolventa
Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:
 využívá odbornou terminologii zaměřenou zejména na problematiku gastronomie a obsluhy
 zná chemické složení a vlastnosti potravin používaných k výrobě pokrmů a nápojů, způsoby jejich správného uchování za účelem udržení jejich kvality a biologické hodnoty
 ovládá různé techniky a formy obsluhy podle prostředí charakteru akce a společenské příležitosti
 rozlišuje inventář a vhodně ho používá podle způsobu servisu, podávaného pokrmu a nápoje včetně jejich ošetřování
 připraví pracoviště na provoz, provádí přípravné práce k podávání jídel a nápojů
 posuzuje potraviny z hlediska jejich dietetické hodnoty a vhodnosti pro technologické zpracování
 ovládá technologické postupy přípravy jednoduchých jídel, minutek, salátů, moučníků a nápojů
 ovládá techniku skladování a ošetřování potravin a nápojů
 esteticky upravuje jídla a nápoje k podávání
 ovládá techniku přípravy a dokončování jídel před hostem; připraví slavnostní tabuli
 ovládá přípravu a servírování míšených nápojů
 ovládá různé zásady uchování hotových jídel a nápojů dle hygienických předpisů
 ovládá obsluhu technického zařízení ve stravovacích provozech a provádí jejich základní údržbu
 sestavuje nabídkové listy, jídelních a nápojových lístků podle gastronomických pravidel a dietetických zásad, sestaví menu pro různé příležitosti
 organizuje a vykonává činnosti související s přípravou, průběhem a ukončením gastronomické akce
 poskytuje informace o podávaných jídlech a nápojích
 komunikuje se zákazníky a hosty ve dvou cizích jazycích
 dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy požární ochrany a zásady osobní hygieny a hygieny pracoviště
 využívá hospodárně a efektivně všechny surovinové a energetické zdroje
 dodržuje zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů
 ovládá základy techniky přijímání a evidování objednávek jídel a nápojů, vyúčtování s hostem
 vyhotoví účetní doklady nutné pro účetní a daňovou evidence; spolupracuje při provádění fyzické a účetní inventury
 má osvojeny základy organizace práce své a svých spolupracovníků, je schopen pracovat samostatně a v týmu
 kontroluje kvalitu provedené práce

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Stupeň dosaženého vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem.