charakteristika oboru

65-41-L/51 Gastronomie

Název ŠVP: Společné stravování


Popis uplatnění absolventa v praxi
Absolvent se uplatní ve středních technickohospodářských funkcích ve stravovacích zařízeních různého typu, např. v restauracích, jídelnách a dalších provozovnách společného stravování. Je připraven vykonávat odborné gastronomické činnosti, např. provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící, a to v různých pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele v gastronomii.
Po získání nezbytné praxe v oboru se může uplatnit i ve vedoucích pozicích stravovacích zařízení, například jako provozář, šéfkuchař, vrchní č či v jiných vedoucích pozicích.

Možnosti absolventa pro další studium
Absolvent může dále pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.

Výčet kompetencí absolventa
Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:
 řeší samostatně a iniciativně pracovní úkoly
 je schopen vést pracovní kolektiv
 řídí se profesní etikou
 organizuje samostatně pracovní činnosti
 chápe důležité společenské normy a dodržuje je
 umí jednat s lidmi a společensky vystupovat
 má estetické cítění a uplatňuje estetická hlediska
 ovládá komunikaci ve dvou cizích jazycích v běžných pracovních i společenských situacích, z toho v jednom cizím jazyce rozumí odbornému textu a používá odbornou terminologii
 umí uplatňovat znalosti středoškolské matematiky při řešení pracovních a jiných problémů
 chápe uměleckou a společenskou funkci literatury a vytvořil si pozitivní čtenářské návyky
 umí se vyjadřovat v mateřském jazyce (v ústním i písemném projevu)
 uplatňuje zásady zdravé výživy v gastronomické praxi
 orientuje se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti
 ovládá funkci a využití technického a technologického vybavení gastronomických provozů
 provádí kontrolu jakosti surovin pro přípravu jídel a kontrolu jakosti přípravy pokrmů
 provádí činnosti spojené s uchováváním pokrmů dle předpisů a péče o nápoje
 sestavuje jídelní a nápojové lístky
 dodržuje platné hygienické předpisy
 ovládá techniku poskytování stravovacích, ubytovacích a dalších služeb v hotelových provozech
 zvládá profesní vystupování a jednání v souladu se zásadami podnikatelské etiky
 provádí vyřizování objednávek a reklamací hostů; ovládá vystavování účtů a provádění plateb
 ovládá manažerské zásady komunikace
 aplikuje základy marketingu v oboru
 zná podstatu a nástroje podnikatelské činnosti a aplikuje je v oboru
 využívá ekonomických informací k řízení úseků hotelového provozu
 sestavuje nabídkové činnosti pro různé gastronomické akce včetně sestavování kalkulací a stanovení ceny
 ovládá organizaci práce při přípravě, v průběhu a po skončení gastronomické akce
 dodržuje právní normy týkající se podnikání ve společném stravování včetně ochrany spotřebitele

Absolvent byl veden tak, aby:
 přijímal vzdělávání a sebevzdělávání jako svůj celoživotní program; pracoval s počítačem
 rozuměl a uplatňoval základy finanční gramotnosti
 orientoval se na trhu práce a rozhodoval o svém pracovním uplatnění
 posoudil reálně vhodnou formu podnikání pro svůj obor a zabezpečil svůj podnik po stránce materiální, technické, organizační, ekonomické a personální
 uplatňoval zásady společenského chování a jednání vedoucí k náboženské, etnické a rasové toleranci, respektování lidské důstojnosti, sebeovládání, odpovědnému vztahu k životu, sobě samému, k zodpovědnosti za svoje zdraví, k přírodě i k životnímu prostředí
 uvědomoval si národní a evropskou identitu a ctil identitu jiných; přijímal odpovědnost za svá rozhodnutí; aktivně se zapojoval do občanského života a jednal solidárně; upřednostňoval demokratické hodnoty před nedemokratickými

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání
Vzdělání se ukončuje maturitní zkouškou; dokladem o získání středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Stupeň dosaženého vzdělání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou.