Tělesná výchova

Informace o výuce tělesné výchovy

Informace o výuce tělesné výchovy

Mgr. Jana Mokrá
Předseda komise: Mgr. Jana Mokrá

Informace o tělesné výchově pro 1. ročníky

Informace o tělesné výchově pro 1. ročníky

Mgr. Jana Mokrá
Požadavky na tělesnou výchovu pro studenty 1.ročníků

Aerobic

Aerobic

Mgr. Jana Mokrá
Můžete si zacvičit aerobic ....

Zumba

Zumba

Mgr. Jana Mokrá
Můžete si zacvičit zumbu...

Zpestření tělesné výchovy v posilovně. Hrajeme squash a cvičíme na bossu.

Zpestření tělesné výchovy v posilovně. Hrajeme squash a...

Mgr. Jana Mokrá
V tomto školním roce se chystáme v hodinách tělesné výchovy opět posílit svaly.

Bruslíme na zimním stadionu

Bruslíme na zimním stadionu

Mgr. Jana Mokrá
V rámci bruslení jsme si odnesli super zážitky a užili si spoustu legrace na...

Strečink a jeho význam v tělesné výchově

Strečink a jeho význam v tělesné výchově

Mgr. Jana Mokrá
Strečink slouží k prevenci před poraněním.

Vánoční sportovní turnaj 3.12.2019

Vánoční sportovní turnaj 3.12.2019

Mgr. Jana Mokrá
Vánoční sportovní turnaj mezi třídami KC1, C2, KČ2 a N1 ve florbalu a v...

Aktivní přístup k tělesné výchově

Aktivní přístup k tělesné výchově

Mgr. Jana Mokrá
Nejlepším žákům byly předány diplomy za aktivní přístup k tělesné výchově...

Třetí vítězství v jednom měsíci?!

Třetí vítězství v jednom měsíci?!

22.11.2022 Marie Kuncová
vyhráli jsme soutěž „Hýbeme se hezky česky“!

Obecné cíle
Předmět tělesná výchova přispívá zejména k výchově a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti žáka. Předmět usiluje o to, aby žáci byli vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností a ke kvalitě v pohybovém učení. Zároveň jsou žákům vytvářeny podmínky k prožívání pohybu a sportovního výkonu, ke kompenzování negativních vlivů způsobu života a ke spolupráci při společných činnostech. Předmět rovněž přispívá k tomu, že žáci jsou vychováváni k dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při pohybových aktivitách.

 

Charakteristika učiva
Vyučovací předmět tělesná výchova vychází z požadavků vzdělávací oblasti a obsahového okruhu vzdělávání pro zdraví v RVP. Obsahově navazuje na učivo tělesné výchovy základní školy a zaměřuje se na jeho rozšiřování ve vybraných okruzích: péče o zdraví (s akcentem na životní styl jako základní prostředek pro zdraví člověka a činitelé ovlivňující zdraví a rozvoj osobnosti, na zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných okolností a zásad první pomoci), tělesná výchova (s akcentem na rozvoj pohybových dovedností) a zdravotní tělesná výchova. V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci. Do vyučovacího předmětu také patří zdravotní tělesná výchova, kdy jsou speciální vyrovnávací cvičení zařazována preventivně pro všechny žáky , případně jsou zadávána žákům se zdravotním znevýhodněním místo činností kontraindikovaných jejich oslabením. Obsah učiva tělesné výchovy je rozložen do tří ročníků. V prvním ročníku se žák zaměřuje na rozvíjení znalostí z oblasti péče o zdraví (činitelé ovlivňující zdraví, životní styl, duševní zdraví a rozvoj osobnosti, odpovědnost za své zdraví, partnerské vztahy, lidská sexualita, prevence úrazů a nemocí, mediální obraz krásy lidského těla, komerční reklama), z oblasti tělesné výchovy (teoretické poznatky, tělesná cvičení, atletika, gymnastika, pohybové hry, bruslení, testování tělesné zdatnosti, turistika a sport v přírodě) a z oblasti zdravotní tělesné výchovy (speciální korektivní cvičení podle druhu oslabení). Ve druhém ročníku se žák zaměřuje na rozvíjení znalostí z oblasti péče o zdraví (první pomoc při úrazech a náhlých zdravotních příhodách), z oblasti tělesné výchovy (teoretické poznatky, tělesná cvičení, atletika, gymnastika, pohybové hry, bruslení, turistika a sport v přírodě, testování tělesné zdatnosti) a z oblasti zdravotní tělesné výchovy (pohybové aktivity, pohybové hry). Ve třetím ročníku se žák zaměřuje na rozvíjení znalostí z oblasti péče o zdraví (zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí), z oblasti tělesné výchovy (teoretické poznatky, tělesná cvičení, atletika, gymnastika, pohybové hry, bruslení, turistika a sport v přírodě, úpoly, testování tělesné zdatnosti) a z oblasti zdravotní tělesné výchovy (kontraindikované pohybové aktivity).
Součástí vzdělávání žáků v rámci tělesné výchovy jsou:

 • sportovně turistický kurz pro žáky 1. ročníků – je realizován týdenní výjezdní formou mimo školu, kde se žáci učí orientaci v krajině, účastní se sportovních turnajů a netradičních her a aktivit podporující týmovou spolupráci, využívají kondiční, relaxační a kompenzační cvičení (aerobic, strečink, pilátes).
 • jednodenní aktivity (sportovní turnaje, projekty) – v rámci středoškolských soutěží škol
 • sportovní dny – v rámci školy

V rámci mezipředmětových vztahů jsou poznatky získané v předmětu tělesná výchova využívány zejména v předmětech:

 • potraviny a výživa (žáci využívají poznatků o zásadách správné výživy k rozvoji zdravého životního stylu)
 • základy přírodních věd (žáci využívají poznatků z učiva péče o zdraví v oblasti biologie a ekologie)
 • odborný výcvik (žáci využívají poznatků o zásadách správné výživy k rozvoji zdravého životního stylu)

Vzdělávací cíle
Výuka směřuje k tomu, že žák:

 • je systematicky veden k využití různých kondičních, relaxačních nebo posilovacích cviků
 • pozná vlastní fyzické a pohybové možnosti na základě zapojení do všech aktivit v rámci tělesné výchova
 • je zodpovědný za své zdraví
 • chápe tělesnou aktivitu jako prostředek kompenzace psychické zátěže
 • je nucen stanovit taktiku k řešení problému či herní situace
 • má možnost se aktivně účastnit sportovních akcí jako hráč i jako rozhodčí
 • se vyjadřuje pomocí odborně správného názvosloví, je veden společnými aktivitami (turnaje, kurzy) vytvářet mezi učiteli a žáky dobré vztahy
 • spolupracuje ve skupině, týmu
 • je schopen poskytnout spolužákovi pomoc a záchranu
 • jedná vždy „fair play“
 • je veden k úctě k mluvenému i psanému slovu
 • má možnost obhájit vlastní názor
 • dodržuje školní řád a zásady bezpečnosti

 

 

Do tělesné výchovy je potřeba, aby si studenti pořídili sportovní obuv venkovní a sportovní obuv do haly. Do haly  musí mít sportovní obuv s nečernící podrážkou. Od září do konce října studenti chodí na hřiště, proto je nutné mít sportovní oblečení (tepláky, tričko, lehkou sportovní bundu, venkovní sportovní obuv nejlépe atletickou) přizpůsobené počasí. Od října do dubna se cvičí v Sokolovně. Zde se musí studenti přezouvat do nečernící sportovní obuvi určené pouze do haly a převlékat do sportovního oblečení. Cenné věci si žáci mohou nechat u třídních učitelů nebo vyučujících. Za ztrátu cenných věcí nenese škola zodpovědnost. Je zakázáno  nosit prstýnky, řetízky, náramky a dlouhé naušnice při cvičení z důvodu bezpečnosti žáků. Od května do června se chodí cvičit na venkovní hřiště.
Pro studenty jsou připraveny Vánoční sportovní turnaje mezi třídami a Sportovní turnaje na závěr školního roku.
Pokud je student osvobozen z tělesné výchovy na pololetí školního roku, musí to doložit lékařským potvrzením a písemnou žádostí u uvolnění z tělesné výchovy podepsanou zákonným zástupcem. Tuto žádost dostane na začátku školního roku od vyučujícího tělesné výchovy.

Mgr.Jana Mokrá – předseda komise TEV