Tělesná výchova

Informace o výuce tělesné...

Předseda komise: Mgr. Jana Mokrá

Informace o tělesné výchově...

Požadavky na tělesnou výchovu pro studenty 1.ročníků

Zpestření tělesné výchovy v...

Ve školním roce se chystáme v hodinách tělesné výchovy opět posílit svaly.

Vánoční turnaj 6.12.2016

Výsledky vánočního sportovního turnaje 6.12.2016

Aerobic

Můžete si zacvičit aerobic ....

Zumba

Můžete si zacvičit zumbu...

Návštěva posilovny s třídou C1

Zpestření hodin tělesné výchovy.

Bruslení na zimním stadionu

Dne 6.2.2018 byly třídy KČ1, C3, KČ3 a N1 v rámci tělesné výchovy bruslit na...

Bruslíme na zimním stadionu

V rámci bruslení jsme si odnesli super zážitky a užili si spoustu legrace na...

Obecné cíle
Předmět tělesná výchova přispívá zejména k výchově a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti žáka. Předmět usiluje o to, aby žáci byli vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností a ke kvalitě v pohybovém učení. Zároveň jsou žákům vytvářeny podmínky k prožívání pohybu a sportovního výkonu, ke kompenzování negativních vlivů způsobu života a ke spolupráci při společných činnostech. Předmět rovněž přispívá k tomu, že žáci jsou vychováváni k dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při pohybových aktivitách.

 

Charakteristika učiva
Vyučovací předmět tělesná výchova vychází z požadavků vzdělávací oblasti a obsahového okruhu vzdělávání pro zdraví v RVP. Obsahově navazuje na učivo tělesné výchovy základní školy a zaměřuje se na jeho rozšiřování ve vybraných okruzích: péče o zdraví (s akcentem na životní styl jako základní prostředek pro zdraví člověka a činitelé ovlivňující zdraví a rozvoj osobnosti, na zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných okolností a zásad první pomoci), tělesná výchova (s akcentem na rozvoj pohybových dovedností) a zdravotní tělesná výchova. V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci. Do vyučovacího předmětu také patří zdravotní tělesná výchova, kdy jsou speciální vyrovnávací cvičení zařazována preventivně pro všechny žáky , případně jsou zadávána žákům se zdravotním znevýhodněním místo činností kontraindikovaných jejich oslabením. Obsah učiva tělesné výchovy je rozložen do tří ročníků. V prvním ročníku se žák zaměřuje na rozvíjení znalostí z oblasti péče o zdraví (činitelé ovlivňující zdraví, životní styl, duševní zdraví a rozvoj osobnosti, odpovědnost za své zdraví, partnerské vztahy, lidská sexualita, prevence úrazů a nemocí, mediální obraz krásy lidského těla, komerční reklama), z oblasti tělesné výchovy (teoretické poznatky, tělesná cvičení, atletika, gymnastika, pohybové hry, bruslení, testování tělesné zdatnosti, turistika a sport v přírodě) a z oblasti zdravotní tělesné výchovy (speciální korektivní cvičení podle druhu oslabení). Ve druhém ročníku se žák zaměřuje na rozvíjení znalostí z oblasti péče o zdraví (první pomoc při úrazech a náhlých zdravotních příhodách), z oblasti tělesné výchovy (teoretické poznatky, tělesná cvičení, atletika, gymnastika, pohybové hry, bruslení, turistika a sport v přírodě, testování tělesné zdatnosti) a z oblasti zdravotní tělesné výchovy (pohybové aktivity, pohybové hry). Ve třetím ročníku se žák zaměřuje na rozvíjení znalostí z oblasti péče o zdraví (zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí), z oblasti tělesné výchovy (teoretické poznatky, tělesná cvičení, atletika, gymnastika, pohybové hry, bruslení, turistika a sport v přírodě, úpoly, testování tělesné zdatnosti) a z oblasti zdravotní tělesné výchovy (kontraindikované pohybové aktivity).
Součástí vzdělávání žáků v rámci tělesné výchovy jsou:

 • sportovně turistický kurz pro žáky 1. ročníků – je realizován týdenní výjezdní formou mimo školu, kde se žáci učí orientaci v krajině, účastní se sportovních turnajů a netradičních her a aktivit podporující týmovou spolupráci, využívají kondiční, relaxační a kompenzační cvičení (aerobic, strečink, pilátes).
 • jednodenní aktivity (sportovní turnaje, projekty) – v rámci středoškolských soutěží škol
 • sportovní dny – v rámci školy

V rámci mezipředmětových vztahů jsou poznatky získané v předmětu tělesná výchova využívány zejména v předmětech:

 • potraviny a výživa (žáci využívají poznatků o zásadách správné výživy k rozvoji zdravého životního stylu)
 • základy přírodních věd (žáci využívají poznatků z učiva péče o zdraví v oblasti biologie a ekologie)
 • odborný výcvik (žáci využívají poznatků o zásadách správné výživy k rozvoji zdravého životního stylu)

Vzdělávací cíle
Výuka směřuje k tomu, že žák:

 • je systematicky veden k využití různých kondičních, relaxačních nebo posilovacích cviků
 • pozná vlastní fyzické a pohybové možnosti na základě zapojení do všech aktivit v rámci tělesné výchova
 • je zodpovědný za své zdraví
 • chápe tělesnou aktivitu jako prostředek kompenzace psychické zátěže
 • je nucen stanovit taktiku k řešení problému či herní situace
 • má možnost se aktivně účastnit sportovních akcí jako hráč i jako rozhodčí
 • se vyjadřuje pomocí odborně správného názvosloví, je veden společnými aktivitami (turnaje, kurzy) vytvářet mezi učiteli a žáky dobré vztahy
 • spolupracuje ve skupině, týmu
 • je schopen poskytnout spolužákovi pomoc a záchranu
 • jedná vždy „fair play“
 • je veden k úctě k mluvenému i psanému slovu
 • má možnost obhájit vlastní názor
 • dodržuje školní řád a zásady bezpečnosti

 

 

Do tělesné výchovy je potřeba, aby si studenti pořídili sportovní obuv venkovní a sportovní obuv do haly. Do haly  musí mít sportovní obuv s nečernící podrážkou. Od září do konce října studenti chodí na hřiště, proto je nutné mít sportovní oblečení (tepláky, tričko, lehkou sportovní bundu, venkovní sportovní obuv nejlépe atletickou) přizpůsobené počasí. Od října do dubna se cvičí v Sokolovně. Zde se musí studenti přezouvat do nečernící sportovní obuvi určené pouze do haly a převlékat do sportovního oblečení. Cenné věci si žáci mohou nechat u třídních učitelů nebo vyučujících. Za ztrátu cenných věcí nenese škola zodpovědnost. Je zakázáno  nosit prstýnky, řetízky, náramky a dlouhé naušnice při cvičení z důvodu bezpečnosti žáků. Od května do června se chodí cvičit na venkovní hřiště.
Pro studenty jsou připraveny Vánoční sportovní turnaje mezi třídami a Sportovní turnaje na závěr školního roku.
Pokud je student osvobozen z tělesné výchovy na pololetí školního roku, musí to doložit lékařským potvrzením a písemnou žádostí u uvolnění z tělesné výchovy podepsanou zákonným zástupcem. Tuto žádost dostane na začátku školního roku od vyučujícího tělesné výchovy.

Mgr.Jana Mokrá – předseda komise TEV

 

Dne 4.12. 2018 proběhl Vánoční sportovní turnaj SŠGAK v přehazované a florbale. Celkem se ho zúčastnilo 5 družstev ze tříd C1, C3 a KČ2. 

Přehazovaná:
1. místo C3
2. místo C1
3. místo KČ2 a C1
 
Florbal: 
1. místo KČ2 A 
2. místo KČ2 B

Další Vánoční sportovní turnaj SŠGAK  proběhl dne 11.12. 2018 v přehazované a florbale. Celkem se ho zúčastnilo 6 družstev ze tříd KČ1, KČ3, C2 a N1.

Přehazovaná:
1. místo C2
2. místo KČ3
3. místo KČ1 
4. místo N1
 
Florbal: 
1. místo KČ1 
2. místo KČ3
Všichni  hráči získaly diplomy a sladké odměny.
 
 
gallery