Témata k maturitní práci do odborných předmětů rok 2021/22

Témata k maturitní práci do odborných předmětů předmětů rok 2019/20

Pokyny ke zpracování maturitní práce

Okraje: Dle vzoru maturitní práce

Vazba: kroužková, titulní folie bezbarvá, zadní strana a kroužky černé

Řádkování:  1,5

Velikost písma na PC: text 12- Cambria, zarovnání do bloku, odstavce bez odrážek, oddělené mezerou

Rozsah práce

minimálně 25 stran, maximálně 40 stran textu.

Povinné konzultace

Žák uskuteční všechny konzultace s vedoucím práce a to v následujících termínech:

 

Konzultace může proběhnout po zaslání rozpracované práce příslušnému učiteli. Pokud nebude dodržen termín konzultací, odrazí se tato skutečnost do hodnocení práce.

Poslední konzultace před odevzdáním práce je možná nejpozději 11. 2. 2021

 Odevzdání práce

Odevzdat v termínu od 21. 2. 2022 – do 25. 2. 2022 do 12.00 hod. vedoucímu práce.       

 Počet vyhotovení

1x vyvázaná kroužkovou vazbou + 1x CD ve formátu (*.pdf)

Obhajoba maturitní práce

Studentům budou v předepsaném termínu vedoucím práce a oponentem předány posudky maturitních prací.

Obhajoba maturitních prací proběhne dle harmonogramu.

Příprava na obhajobu: 15 min; vlastní obhajoba 15 min. Při obhajobě budou studenti pracovat s prezentací vytvořenou v PowerPointu, kterou přinesou na CD nebo flash disku v termínu 30. 4. 2022, kterou odevzdají Ing. L. Brožové.

Zadání maturitní práce z hotelového provozu pro rok 2021/2022

Témata maturitní práce z odborných předmětů

A. I - Modelová situace v gastronomickém provozu – pokyny pro zpracování úloh 1 - 22

1 Úvod - určení podnikatelského cíle a popis restauračních slu-žeb na základě obecných znalostí oboru
2 Charakteristika střediska na základě zařazení do kategorie, skupiny, výběr názvu střediska a stanovení kapacity míst u stolu

3 Popis umístění provozovny z hlediska frekventovanosti mís-ta, cestovního ruchu, konkurence a poptávky
4 Dispoziční řešení provozovny a vzájemná návaznost (komuni kační řešení)
5 Zařízení a vybavení střediska
6 Provozní management a pracovní náplně jednotlivých pracov-níků
7 Formy prodeje, sestavení 5-ti chodového menu včetně kuvertu pro jednu osobu
8 Jídelní a nápojový lístek (min. 11 bodů - 30 položek))
9 Kalkulace jídel a nápojů – minimálně 2 pokrmy (musí obsahovat min. 7 položek surovin) a 2 nápoje (teplý a studený)
10 Ekonomika provozu konkrétního střediska (náklady a výnosy)
11 Závěr, reklamní materiál, marketing podniku

A. II - Modelová situace v gastronomickém provozu – pokyny pro zpracování úlohy 23

1 Úvod – Popiš a vysvětli cíle nabídky a zajišťování těchto velkých společenských akcí z pohledu provozovatele gastronomických zařízení.
2 Charakterizuj středisko z pohledu poptávky, nabídky a zajištění širokého spektra služeb.
3 Popiš umístění provozovny z hlediska cestovního ruchu a potenciální poptávky.
4 Dispoziční řešení odbytového střediska a vzájemná návaznost na výrobní část (komunikační řešení)
5 Zařízení a vybavení střediska z hlediska multifunkčnosti prostor.
6 Sestav poptávku od firmy – minimálně 5 ti denní kongresová akce s celodenním stravováním pro 180 a více osob.
7 Vytvoř cenovou nabídku s kalkulací ekonomického výsledku.
8 Popiš jakým způsobem a jakou formou budou zajišťovány stravovací a ostatní služby.
9 Provozní management a pracovní náplně jednotlivých pracovníků
10 Sestav nabídkový lístek pro celou akci.
11 Kalkulace jídel a nápojů – minimálně 2 + 2
12 Závěr, reklamní materiál, marketing podniku

A. III - Modelová situace pro realizaci semináře – pokyny pro zpracování úloh č. 7, 8, 18, 24

1 Úvod - určení podnikatelského záměru
2 Charakteristika služby z hlediska místa, cílové skupiny, (ná-plň, rozsah, struktura učiva)
3 Konkrétní nabídky v několika úrovních ( 1 – 3 podle rozsahu)
4 Dispoziční řešení prostoru seminářů a kurzů
5 Zařízení a vybavení potřebné pro uskutečnění semináře
6 Časový harmonogram semináře (1 denní a vícedenní)
7 Pracovní postupy příprav jednotlivých produktů
8 Kalkulace
9 Provozní management a pracovní náplně jednotlivých pracovníků
10 Ekonomika semináře v nabízených úrovních (náklady a výnosy)
11 Výstupní brožura pro účastníky (zum Mitnehmen), certifikát
12 Závěr, reklamní, propagační materiál, marketing podniku

Tematické zadání
1. skupina: cukráři

1. Cukrářská výrobna + kavárna s kavárenskými výrobky (pultový prodej nebo kavárenská obsluha
2. Cukrárna se speciálním zaměřením (např. bezlepková, zdravá výživa, bez cukru nebo s omezením cukru) Podnikatelský záměr
3. Výrobna cukrářských výrobků 1 denní výroba ( min.3 zaměstnanci)
pozice vedoucího provozovny nebo mistra výroby, objednávka a nákup surovin, sklad, denní výroba min. 10 druhů výrobků, 1. zaměstnanec min. 400 ks,
4. Výrobna cukrářských výrobků - zpracování zakázky ,,svatba“
pozice vedoucího provozovny nebo mistra výroby, objednávka, nákup surovin,
receptury (výpočty).
5. Výrobna cukrářských výrobků – zpracování zakázky cukrářských výrobků ,, Raut pro 150 osob'' (objednávka a nákup surovin, receptury, speciální druhy výrobků, teplé, studené, receptury cenová kalkulace,)
6. Cukrárna s výrobou a nabídkou čokolády a specialit z čokolády, výroba a prodej žůr bombónů.
7. Podnikatelský záměr – workshop nových moderních cukrářských výrobků - (příprava, organizace, objednávka a nákup surovin, moderní druhy výrobků, receptury, nabídka cenová kalkulace, certifikát)
8. Podnikatelský záměr - příprava kurzů s cukrářským zaměřením
(objednávka a nákup surovin, moderní druhy výrobků, receptury, nabídka
cenová kalkulace, certifikát)

Úložiště? Program na kontrolu plagiátů

2. skupina: kuchaři

9. Denní bar se speciálním zaměřením
10. Restaurace s nabídkou jídel z ryb a mořských plodů
11. Restaurace s nabídkou grilovaných jídel
12. Restaurace s nabídkou vepřových specialit
13.Restaurace s nabídkou jídel zahraniční kuchyně
14. Restaurace dálničního motorestu s pultovým prodejem
15. Stylová restaurace s nabídkou jídel tradiční české kuchyně
16. Podnikatelský záměr – workshop nových moderních kuchařských výrobků - (příprava, organizace, objednávka a nákup surovin, moderní druhy výrobků, receptury, nabídka cenová kalkulace, certifikát)
17. Podnikatelský záměr - příprava kurzů s kuchařským zaměřením
(objednávka a nákup surovin, moderní druhy výrobků, receptury, nabídka
cenová kalkulace, certifikát)

3. skupina: číšníci

19. Moravská restaurace s rajónovým systémem obsluhy
20. Bar s nabídkou teplých jídel
21. Myslivecká restaurace s obsluhou systémem vrchního číšníka
22. Kavárna s odpoledním a večerním provozem.
23. Velká společenská akce
24. Podnikatelský záměr – workshop se zaměřením na odbytové středisko (barista, příprava čaje, someliér, …) (příprava, organizace, objednávka a nákup surovin, moderní druhy výrobků, receptury, nabídka cenová kalkulace, certifikát)
25. Podnikatelský záměr - příprava kurzů (barmanský kurz….)
(objednávka a nákup surovin, moderní druhy výrobků, receptury, nabídka
cenová kalkulace, certifikát)