Témata k maturitní práci do ekonomických předmětů rok 2022/23

Zádání témat k maturitní zkoušce

Pokyny ke zpracování maturitní práce

Okraje: Dle vzoru maturitní práce

Vazba: kroužková, titulní folie bezbarvá, zadní strana a kroužky černé

Řádkování:  1,5

Velikost písma na PC: text 12- Cambria, zarovnání do bloku, odstavce bez odrážek, oddělené mezerou

Rozsah práce

minimálně 20 stran, maximálně 30 stran textu, budou použity minimálně 3 knižní zdroje

Povinné konzultace

Žák uskuteční všechny konzultace s vedoucím práce a to v následujících termínech:

 

Konzultace může proběhnout po zaslání rozpracované práce příslušnému učiteli. TJ. žák pošle práci na email: lenka.brozova@ssgak.cz nejpozději týden před termínem. Pokud nebude dodržen termín konzultací, odrazí se tato skutečnost do hodnocení práce.

Práce bude posílána s názvem: prijmeni_jmeno_nazev prace

Poslední konzultace před odevzdáním práce je možná nejpozději 3. 2. 2023

 Odevzdání práce

Odevzdat v termínu od 13. 2. 2023 – do 17. 2. 2023 do 12.00 hod. vedoucímu práce.       

 Počet vyhotovení

1x vyvázaná kroužkovou vazbou (předaná vedoucímu práce) + 1x elektronická verze (*.pdf) uložená na google disk

Obhajoba maturitní práce

Studentům budou v předepsaném termínu vedoucím práce a oponentem předány posudky maturitních prací.

Obhajoba maturitních prací proběhne dle harmonogramu.

Příprava na obhajobu: 15 min; vlastní obhajoba 15 min. Při obhajobě budou studenti pracovat s prezentací vytvořenou v PowerPointu, kterou v termínu 31. 3. 2021 odevzdají Ing. L. Brožové.

Zadání maturitní práce z ekonomiky pro rok 2022/2023

 1. Personalistika a mzdy – zákoník práce, pojmy z oblasti personalistiky, personální činnost v podniku, výpočet a účtování mezd
 2. Podnikání, živnosti – historie, současnost, živnosti v EU, výhody a nevýhody tohoto druhu podnikání
 3. Obchodní společnosti a družstva – druhy obchodních společností, jejich charakteristika, založení a vznik, zrušení a zánik společnosti, výhody a nevýhody tohoto druhu podnikání
 4. Bankovnictví v ČR – jak funguje bankovní systém, služby obchodních bank, porovnání služeb poskytovaných dvěma vybranými bankami
 5. Reklama – historie, současnost, srovnání reklamy v médiích
 6. Podnik společného stravování – historie a současnost stravovacích a ubytovacích služeb, funkce a duhy společného stravování, porovnání úrovně poskytovaných služeb ve vybraných odbytových střediscích veřejného stravování (2 vybraných restaurací)
 7. Marketing – zaměření na marketingový výzkum, marketingový plán, segmentace trhu, SWOT analýza
 8. Marketing – historie, marketingový MIX
 9. Management – historický vývoj
 10. Manažerské funkce – náplň a význam managementu, manažerské funkce, manažer, role manažera
 11. Daňová soustava ČR – historický vývoj daní, druhy daní - současnost
 12. Hospodářská politika státu a státní rozpočet - význam daní pro státní rozpočet, příjmy a výdaje státního rozpočtu, nástroje hospodářské politiky, funkce státu
 13. Hospodaření podniku – náklady, výnosy, hospodářský výsledek, vlastní a cizí zdroje, účtování nákladů a výnosů
 14. Financování podniku –vlastní a cizí zdroje, finanční struktura, finanční analýza
 15. Majetek podniku – struktura majetku v podniku, hospodaření s dlouhodobým majetkem, evidence majetku, inventarizace, návratnost vynaložených investic na dlouhodobý majetek, odpisy, účtování dlouhodobého majetku
 16. Oběžný majetek – rozdělení, koloběh oběžného majetku, druhy zásob, evidence zásob, zásobování ve firmě, oběh dokladů vztahujících se k zásobování, inventarizace, účtování zásob materiálu
 17. Peníze – historie a současnost, funkce peněz, oběh peněz ve firmě – příjmy a výdaje, platební styk, cash flow, účtování na finančních účtech
 18. Tržní ekonomika – zákony trhu, zásahy státu do ekonomiky, selhání trhu (monopoly, černá a šedá ekonomika)
 19. Základní ekonomické pojmy – ekonomické otázky, potřeby, hospodářský proces, výrobní faktory, životní úroveň…
 20. Ukazatele národního hospodářství, jejich změny v souvislosti s ekonomickým cyklem, ČNB a její úkoly, hospodářská politika státu v návaznosti na tržní systém
 21. Účetnictví – základní pojmy, zákon o účetnictví (zásady), doklady, rozvaha, účet a účtová osnova, příklady účtování běžných účetních příkladů
 22. Pojišťovnictví v ČR – vývoj pojišťovnictví z hlediska historie, druhy pojištění, komerční a nekomerční pojištění, nabídka pojistných produktů vybrané komerční pojišťovny (co se pojišťuje, proti jakým rizikům, jaké jsou variability pojištění, jaké je plnění v případě pojistné události)
 23. Světová hospodářská a ekonomická krize – historie a současnost, projevy a dopady poslední krize v ČR
 24. Evropská unie – historie a současnost, výhody a nevýhody členství v EÚ, v měnové unii
 25. Finanční trhy – peněžní trh, kapitálový trh, burzy a burzovní obchody
 26. Uvedení podniku na trh - podnikatelský záměr – význam, obecná pravidla pro sestavování podnikatelského záměru (hledání a nalezení podnikatelské příležitosti, volba strategie, cílů a stanoviště podniku, analýza trhu, sestavení podnikatelského záměru v písemné podobě, zakladatelský rozpočet, propagace podniku, tvorba ceny)

 

 Student si vybere téma maturitní práce ze seznamu témat dne 23. 9. 2022.