Témata k maturitní práci do ekonomických předmětů rok 2019/20

Zádání témat k maturitní zkoušce

Profilová část maturity- maturitní práce s obhajobou z ekonomických předmětů obor společné stravování pro šk. rok 2019/2020
 
Témata maturitní práce:

1.    Personalistika a mzdy – zákoník práce, pojmy z oblasti personalistiky, personální činnost v podniku, výpočet a účtování mezd
2.    Podnikání, živnosti – historie, současnost, živnosti v EU, výhody a nevýhody tohoto druhu podnikání
3.    Obchodní společnosti a družstva – druhy obchodních společností, jejich charakteristika, založení a vznik, zrušení a zánik společnosti, výhody a nevýhody tohoto druhu podnikání
4.    Bankovnictví v ČR – jak funguje bankovní systém, služby obchodních bank, porovnání služeb poskytovaných dvěma vybranými bankami
5.    Reklama – historie, současnost, srovnání reklamy v médiích
6.    Podnik společného stravování – historie a současnost stravovacích a ubytovacích služeb, funkce a duhy společného stravování, porovnání úrovně poskytovaných služeb ve vybraných odbytových střediscích veřejného stravování (2 vybraných restaurací)
7.    Marketing – zaměření na marketingový výzkum, marketingový plán, segmentace trhu, SWOT analýza
8.    Marketing – historie, marketingový MIX
9.    Management – historický vývoj
10.    Manažerské funkce – náplň a význam managementu, manažerské funkce, manažer, role manažera
11.    Daňová soustava ČR – historický vývoj daní, druhy daní - současnost
12.    Hospodářská politika státu a státní rozpočet - význam daní pro státní rozpočet, příjmy a výdaje státního rozpočtu, nástroje hospodářské politiky, funkce státu
13.    Hospodaření podniku – náklady, výnosy, hospodářský výsledek, vlastní a cizí zdroje, účtování nákladů a výnosů
14.    Financování podniku –vlastní a cizí zdroje, finanční struktura, finanční analýza
15.    Majetek podniku – struktura majetku v podniku, hospodaření s dlouhodobým majetkem, evidence majetku, inventarizace, návratnost vynaložených investic na dlouhodobý majetek, odpisy, účtování dlouhodobého majetku
16.    Oběžný majetek – rozdělení, koloběh oběžného majetku, druhy zásob, evidence zásob, zásobování ve firmě, oběh dokladů vztahujících se k zásobování, inventarizace, účtování zásob materiálu
17.    Peníze – historie a současnost, funkce peněz, oběh peněz ve firmě – příjmy a výdaje, platební styk, cash flow, účtování na finančních účtech
18.    Tržní ekonomika – zákony trhu, zásahy státu do ekonomiky, selhání trhu (monopoly, černá a šedá ekonomika)
19.    Základní ekonomické pojmy – ekonomické otázky, potřeby, hospodářský proces, výrobní faktory, životní úroveň…
20.    Ukazatele národního hospodářství, jejich změny v souvislosti s ekonomickým cyklem,  ČNB a její úkoly, hospodářská politika státu v návaznosti na tržní systém
21.    Účetnictví – základní pojmy, zákon o účetnictví (zásady), doklady, rozvaha, účet a účtová osnova, příklady účtování běžných účetních příkladů
22.    Pojišťovnictví v ČR – vývoj pojišťovnictví z hlediska historie, druhy pojištění, komerční a nekomerční pojištění, nabídka pojistných produktů vybrané komerční pojišťovny (co se pojišťuje, proti jakým rizikům, jaké jsou variability pojištění, jaké je plnění v případě pojistné události)
23.    Světová hospodářská a ekonomická krize – historie a současnost, projevy a dopady poslední krize v ČR
24.    Evropská unie – historie a současnost, výhody a nevýhody členství v EÚ, v měnové unii
25.    Finanční trhy – peněžní trh, kapitálový trh, burzy a burzovní obchody
26.    Uvedení podniku na trh - podnikatelský záměr – význam, obecná pravidla pro sestavování podnikatelského záměru (hledání a nalezení podnikatelské příležitosti, volba strategie, cílů a stanoviště podniku, analýza trhu, sestavení podnikatelského záměru v písemné podobě, zakladatelský rozpočet, propagace podniku, tvorba ceny)