Struktura maturitní zkoušky z českého jazyka a literatry

Informace o maturitní zkoušce z českého jazyka

OBECNÉ INFORMACE O ZKOUŠCE
Český jazyk a literatura je zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky. Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní – skládá se ze tří dílčích zkoušek:
o ústní zkoušky - žák prokazuje osvojení dovedností směřujících k základní analýze různých druhů textů,
o didaktického testu - žák prokazuje osvojení čtenářských dovedností a základníchjazykových znalostí a dovedností,
o písemné práce - žák prokazuje osvojení dovedností spojených s produkcí textu.

Každou dílčí zkouškou jsou ověřovány především ty znalosti a dovednosti, k jejichž ověřování je příslušná forma dílčí zkoušky nejvhodnějším hodnotícím nástrojem. Zároveň je tak minimalizováno nežádoucí překrývání působnosti jednotlivých dílčích zkoušek. Každá z dílčích zkoušek se podílí na celkovém výsledku žáka jednou třetinou. Poměr mezi dílčími zkouškami je tedy 1:1:1. Pokud žák neuspěje v jedné nebo více dílčích zkouškách, neuspěl v dané části zkoušky a opakuje pouze tu část, kterou nevykonal úspěšně.

Požadavky k maturitní zkoušce:
- jsou vymezeny příslušnými katalogy, které si lze stáhnout na Oficiálních stránkách nové maturitní zkoušky:
o katalog požadavků pro český jazyk a literaturu – základní úroveň obtížnosti,Struktura zkoušky:

ÚSTNÍ ZKOUŠKA 20 min. příprava + 15 min. zkouška
losování z 20 zadání
DIDAKTICKÝ TEST 60 min.
27-36 úloh
PÍSEMNÁ PRÁCE 60 min.
výběr z 10 zadání


1. ÚSTNÍ ZKOUŠKA
o předmětem ÚZ: praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a interpretace uměleckého i neuměleckého textu - s využitím znalostí a dovedností získaných v průběhu studia na daném typu SŠ
o zadávána formou tzv. pracovních listů
o pracovní listy (PL) - veřejně nepřístupná informace - žák PL dostává až po vylosování zadání; ilustrační ukázky PL lze najít na stránkách nové maturity
o PL obsahuje:
- výňatek uměleckého textu
- výňatek neuměleckého textu
- strukturu zkoušky.
o výňatek z uměleckého textu musí pocházet z literárního díla, které je zadáním zkoušky
o seznam literárních děl:
- školní seznam literárních děl - určen žákům k vytvoření vlastního seznamu literárních děl; termín: škola zveřejní do 30. září příslušného školního roku (pokud neupraví jinak vyhláška MŠMT); obsahuje min. 60 literárních děl
- vlastní žákův seznam literárních děl - určí seznam zadání, z něhož si příslušný žák losuje zadání „své“ ústní zkoušky; termín: žák odevzdá do 31. března(pokud neupraví jinak vyhláška MŠMT)
- žák odevzdal neočíslovaný seznam lit. děl -> číslo zadání není podstatné, do maturitního protokolu se zapisuje znění vylosovaného zadání
o zadání, tj. dané dílo, nemůže být v rámci jednoho dne vylosováno dvakrát, pro daný maturitní den je vyřazeno
o čtenářský deník u ÚZ z ČJL povolen není
o průběh zkoušky:
vylosování maturitního zadání -> žák dostává od zkušební maturitní komise PL -> 20minutová příprava „na potítku“ -> vlastní ústní zkouška (trvá max. 15 min.) -> 5 min. hodnotitelé společně hodnotí žákův výkon
o co musí školní / žákovský seznam literárních děl obsahovat:

školní seznam literárních děl min. 40 děl, povinně obsahuje:
o 4 literární díla ze světové a české literatury do konce 19. století
o 4 literární díla ze světové literatury 20. a 21. století
o 5 literárních děl z české literatury 20. a 21. století
o 1 literární dílo prozaické
o 1 literární dílo básnické
o 1 literární dílo dramatické
žákovský seznam literárních děl právě 20 děl, povinně obsahuje:
o 4 literární díla ze světové a české literatury do konce 19. století
o 4 literární díla ze světové literatury 20. a 21. století
o 5 literárních děl z české literatury 20. a 21. století
o 1 literární dílo prozaické
o 1 literární dílo básnické
o 1 literární dílo dramatické

o struktura ÚZ:

během ústní zkoušky žák: o charakterizuje umělecký text:
- postihne základní charakteristické znaky textu;
- využije vědomosti získané přečtením díla, z něhož pochází umělecký text;
- orientačně zařadí text do literárněhistorického kontextu;
o charakterizuje neumělecký text:
- postihne základní charakteristické znaky textu;
o formuluje výpovědi v souladu s jazykovými normami a se zásadami jazykové kultury
souvislost mezi uměleckým / neuměleckým textem: nemusí být souvislost


2. DIDAKTICKÝ TEST
o je hodnocen centrálně – automatizovaně
o testové úlohy mají různou bodovou hodnotu, žák přitom bodovou hodnotu jednotlivých úloh v testu zná
o v průběhu testování není žákovi dovoleno používat žádné pomůcky
o další charakteristika DT:

je mu vymezeno 60 min.
je tvořen o uzavřenými testovými úlohami (s jednou správnou odpovědí)

o ilustrační test předmětu CJL lze nalézt na stránkách nové maturity
o žák při DT prokazuje osvojení následujících dovedností:

o ovládá pravidla českého pravopisu
o provede slovotvornou a morfologickou analýzu slovního tvaru
o pochopí význam pojmenování
o provede syntaktickou analýzu věty a souvětí
o prokáže porozumění celému textu i jeho částem
o rozezná základní charakter textu
o analyzuje výstavbu výpovědi a textu
o porovná texty, rozpozná v jednom textu využití jiného textu
o uvědomuje si interdisciplinární souvislosti a orientuje se v nich

o orientační procentuální zastoupení skupin požadavků k MZ v testu:
Pravidla českého pravopisu (1.1) 15–20 %
Slovo, věta, souvětí (1.2; 1.3; 1.4) 25–30 %
Porozumění textu (1.5) 30–35 %
Text, jeho charakter a výstavba (1.6; 1.7;) 10–15 %
Text a jiný text (1.8; 1.9) 10–15 %


3. PÍSEMNÁ PRÁCE
o povolené pomůcky: žák může (ale nemusí) během psaní používat svá vlastní Pravidla českého pravopisu - škola zajistí na učebnu jeden výtisk navíc
o výběr z 10 centrálně stanovených zadání
o zadání písemné práce se skládá z:
- názvu,
- případně výchozího textu
- vymezení způsobu zpracování
o výchozím textem může být např.: citát, výňatek z textu, tabulka, graf, schéma, fotografie aj.
o 10 zadání by mělo by pokrýt jak různé typy komunikačních situací, textů a slohových útvarů, tak alespoň zhruba tematickou různost oborů středních škol v České republice
- komunikační situace nebo zadávané útvary - vycházejí z tradice české funkční stylistiky a z toho, jaké útvary se vyučují v rámci slohu na středních školách
- slohový útvar může být v zadání specifikován také pomocí popisu komunikační situace
o žák si vybere jedno zadání
o na výběr a prostudování zadání je určena doba 25 minut - po výběru žák zapíše podle pokynu zadavatele do záznamového archu číslo zvoleného zadání, které již nelze měnit.
o žáci píší PP do adresných záznamových archů
o rozsah PP:

čas určený na psaní 60 minut
minimální počet slov 200

o psaní osnovy a konceptu se nevyžaduje, žák odevzdá pouze jeden hotový text - ověřuje se totiž to, zda je žák schopen vytvořit hotový, souvislý text, nikoliv osnovu a koncept
o cílem PP: ověřit,
- zda žák dokáže napsat souvislý, myšlenkově ucelený a strukturovaný text,
- zda se v něm dokáže vyjadřovat v souladu s jazykovými normami
- a zda umí funkčně nakládat s jazykovými prostředky;
- důležité je také to, jak se žák dokáže orientovat v komunikační situacinastolené v zadání PP.
o charakter PP:

o směřována k praktické využitelnosti
o zadání budou obsahovat takové komunikační situace, s nimiž se bude žák ve svém životě běžně setkává
o základní principy publicistického stylu, základní postupy uměleckého stylu

o hodnocení PP: probíhá ve škole, provádí jej certifikovaný hodnotitel; text písemné práce se hodnotí ve třech oblastech:
- vytvoření textu podle zadaných kritérií
- funkční použití spisovného jazyka
- kompoziční výstavba textu

o příklady zadání PP lze nalézt na stránkách nové maturity

Seznam děl k ústní maturitě