Informace o výuce tělesné výchovy

Předseda komise: Mgr. Jana Mokrá

Obecné cíle
Předmět tělesná výchova přispívá zejména k výchově a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti žáka. Předmět usiluje o to, aby žáci byli vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností a ke kvalitě v pohybovém učení. Zároveň jsou žákům vytvářeny podmínky k prožívání pohybu a sportovního výkonu, ke kompenzování negativních vlivů způsobu života a ke spolupráci při společných činnostech. Předmět rovněž přispívá k tomu, že žáci jsou vychováváni k dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při pohybových aktivitách.

 

Charakteristika učiva
Vyučovací předmět tělesná výchova vychází z požadavků vzdělávací oblasti a obsahového okruhu vzdělávání pro zdraví v RVP. Obsahově navazuje na učivo tělesné výchovy základní školy a zaměřuje se na jeho rozšiřování ve vybraných okruzích: péče o zdraví (s akcentem na životní styl jako základní prostředek pro zdraví člověka a činitelé ovlivňující zdraví a rozvoj osobnosti, na zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných okolností a zásad první pomoci), tělesná výchova (s akcentem na rozvoj pohybových dovedností) a zdravotní tělesná výchova. V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci. Do vyučovacího předmětu také patří zdravotní tělesná výchova, kdy jsou speciální vyrovnávací cvičení zařazována preventivně pro všechny žáky , případně jsou zadávána žákům se zdravotním znevýhodněním místo činností kontraindikovaných jejich oslabením. Obsah učiva tělesné výchovy je rozložen do tří ročníků. V prvním ročníku se žák zaměřuje na rozvíjení znalostí z oblasti péče o zdraví (činitelé ovlivňující zdraví, životní styl, duševní zdraví a rozvoj osobnosti, odpovědnost za své zdraví, partnerské vztahy, lidská sexualita, prevence úrazů a nemocí, mediální obraz krásy lidského těla, komerční reklama), z oblasti tělesné výchovy (teoretické poznatky, tělesná cvičení, atletika, gymnastika, pohybové hry, bruslení, testování tělesné zdatnosti, turistika a sport v přírodě) a z oblasti zdravotní tělesné výchovy (speciální korektivní cvičení podle druhu oslabení). Ve druhém ročníku se žák zaměřuje na rozvíjení znalostí z oblasti péče o zdraví (první pomoc při úrazech a náhlých zdravotních příhodách), z oblasti tělesné výchovy (teoretické poznatky, tělesná cvičení, atletika, gymnastika, pohybové hry, bruslení, turistika a sport v přírodě, testování tělesné zdatnosti) a z oblasti zdravotní tělesné výchovy (pohybové aktivity, pohybové hry). Ve třetím ročníku se žák zaměřuje na rozvíjení znalostí z oblasti péče o zdraví (zásady jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí), z oblasti tělesné výchovy (teoretické poznatky, tělesná cvičení, atletika, gymnastika, pohybové hry, bruslení, turistika a sport v přírodě, úpoly, testování tělesné zdatnosti) a z oblasti zdravotní tělesné výchovy (kontraindikované pohybové aktivity).
Součástí vzdělávání žáků v rámci tělesné výchovy jsou:

 • sportovně turistický kurz pro žáky 1. ročníků – je realizován týdenní výjezdní formou mimo školu, kde se žáci učí orientaci v krajině, účastní se sportovních turnajů a netradičních her a aktivit podporující týmovou spolupráci, využívají kondiční, relaxační a kompenzační cvičení (aerobic, strečink, pilátes).
 • jednodenní aktivity (sportovní turnaje, projekty) – v rámci středoškolských soutěží škol
 • sportovní dny – v rámci školy

V rámci mezipředmětových vztahů jsou poznatky získané v předmětu tělesná výchova využívány zejména v předmětech:

 • potraviny a výživa (žáci využívají poznatků o zásadách správné výživy k rozvoji zdravého životního stylu)
 • základy přírodních věd (žáci využívají poznatků z učiva péče o zdraví v oblasti biologie a ekologie)
 • odborný výcvik (žáci využívají poznatků o zásadách správné výživy k rozvoji zdravého životního stylu)

Vzdělávací cíle
Výuka směřuje k tomu, že žák:

 • je systematicky veden k využití různých kondičních, relaxačních nebo posilovacích cviků
 • pozná vlastní fyzické a pohybové možnosti na základě zapojení do všech aktivit v rámci tělesné výchova
 • je zodpovědný za své zdraví
 • chápe tělesnou aktivitu jako prostředek kompenzace psychické zátěže
 • je nucen stanovit taktiku k řešení problému či herní situace
 • má možnost se aktivně účastnit sportovních akcí jako hráč i jako rozhodčí
 • se vyjadřuje pomocí odborně správného názvosloví, je veden společnými aktivitami (turnaje, kurzy) vytvářet mezi učiteli a žáky dobré vztahy
 • spolupracuje ve skupině, týmu
 • je schopen poskytnout spolužákovi pomoc a záchranu
 • jedná vždy „fair play“
 • je veden k úctě k mluvenému i psanému slovu
 • má možnost obhájit vlastní názor
 • dodržuje školní řád a zásady bezpečnosti