charakteristika oboru

65-51-H/01 Kuchař-číšník Zaměření: Kuchař

Zaměření: Kuchař

Název ŠVP: Kuchař pro přípravu pokrmů


Popis uplatnění absolventa v praxi
Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař ve všech druzích a typech gastronomických zařízeních v oblasti stravovacích služeb, zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost ve stravovacích službách a pohostinství.

Možnosti absolventa pro další studium
Absolvent může dále pokračovat ve studiu příslušného studijního oboru, který navazuje na jeho předcházející přípravu.

Výčet kompetencí absolventa
Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:
 využívá odbornou potravinářskou terminologii zaměřenou zejména na problematiku kuchařské výroby
 zná chemické složení a vlastnosti potravin používaných k výrobě pokrmů, způsoby jejich správného uchovávání za účelem udržení jejich kvality a biologické hodnoty
 vypočítá podle základní receptury potřebné množství surovin pro přípravu pokrmů
 posuzuje potraviny z hlediska jejich dietetické hodnoty a vhodnosti pro technologické zpracování
 ovládá techniku opracování potravin a jejich technologického zpracování včetně dělení a porcování běžných druhů jatečních zvířat, zvěřiny, drůbeže a ryb
 ovládá techniku skladování a ošetřování potravin a nápojů
 ovládá přípravu běžných a technologicky náročných jídel teplé a studené kuchyně, teplých a studených moučníků, teplých nápojů
 ovládá přípravu jednoduchých jídel, minutek, salátů a moučníků
 umí esteticky upravovat jídla a nápoje k podávání a ovládá různé způsoby uchování hotových jídel a nápojů dle hygienických předpisů
 má osvojeny zásady správné výživy všech věkových skupin a základy dietního stravování, je schopen připravovat pokrmy příslušníkům různých etnických skupin podle jejich tradic a náboženských zvyklostí
 používá inventář v souladu s jeho určením, ovládá obsluhu technického zařízení ve stravovacích provozech a provádí jejich základní údržbu
 připraví pracoviště na provoz, provádí úkony související s podáváním jídel a nápojů
 sestavuje nabídkové listy, jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel a dietetických zásad, sestaví menu pro různé příležitosti
 organizuje a vykonává činnosti související s přípravou, průběhem a ukončením gastronomické akce
 ovládá technologické postupy, hygienické předpisy a normy při výrobě
 řeší samostatně běžné problémy a závady při technologickém procesu
 dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy požární ochrany a zásady osobní hygieny a hygieny pracoviště
 využívá hospodárně a efektivně všechny surovinové a energetické zdroje
 dodržuje zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů
 ovládá základy techniky obsluhy a s ní související činnosti, jako je např. přijímání a evidování objednávek, vyúčtování s hostem
 vyhotoví účetní doklady nutné pro účetní a daňovou evidenci; spolupracuje při provádění fyzické a účetní inventury
 má osvojeny základy organizace práce své a svých spolupracovníků; je schopen pracovat samostatně a v týmu
 kontroluje kvalitu provedené práce
 komunikuje se zákazníky a hosty ve dvou cizích jazycích

 

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Stupeň dosaženého vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem.