charakteristika oboru

29-54-H/01 Cukrář

Název ŠVP: Cukrář – výroba

Popis uplatnění absolventa v praxi
Absolvent se uplatní v potravinářském sektoru, zejména v cukrářské případně cukrovinkářské výrobě. Může zastávat pozici zaměstnance v menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských a cukrovinkářských výrobků. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost.

Možnosti absolventa pro další studium
Absolvent může dále pokračovat ve studiu příslušného studijního oboru, který navazuje na jeho předcházející přípravu.

Výčet kompetencí absolventa
Absolvent se vyznačuje těmito kompetencemi:
 využívá odbornou potravinářskou terminologii zaměřenou zejména na problematiku cukrářské výroby
 zná chemické složení a vlastnosti surovin a pomocných látek používaných v cukrářské výrobě, způsoby jejich správného uchovávání za účelem jejich kvality a biologické hodnoty
 vypočítá podle základní receptury potřebné množství surovin a polotovarů pro výrobu
 posuzuje kvalitu vstupních surovin, pomocných látek, přísad pro cukrářskou výrobu, polotovarů i hotových výrobků podle norem a ovládá zásady jejich správného skladování
 zpracuje základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu cukrářských výrobků
 vyrábí kompletní sortiment cukrářských případně cukrovinářských výrobků včetně jejich dohotovení a zdobení
 navrhuje estetické a fantazijní ztvárnění cukrářských výrobků
 provádí smyslové hodnocení vybraných vzorků
 kontroluje kvalitu provedené práce
 uplatňuje zásady racionální výživy a výživová doporučení
 obsluhuje stroje a strojní zařízení v cukrářském provozu včetně zařízení pro balení a etiketaci a provádí jejich základní údržbu
 prokazuje manuální zručnost při ručním způsobu výroby i při ručním balení cukrářských výrobků
 zvládá technologické postupy, hygienické předpisy a normy při výrobě
 řeší samostatně běžné problémy a závady technologického procesu
 dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy požární ochrany
 dodržuje zásady osobní hygieny a hygieny pracoviště
 využívá hospodárně a efektivně všechny surovinové a energetické zdroje
 dodržuje zásady ochrany životního prostředí při likvidaci odpadů
 vyhotoví účetní doklady nutné pro účetní a daňovou evidenci
 připraví zboží pro prodej, nabídne zboží, komunikuje se zákazníkem a obsluhuje zařízení prodejny
 komunikuje se zákazníky v cizím jazyce


Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání
Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Stupeň dosaženého vzdělání
Střední vzdělání s výučním listem.