Příprava k maturitní zkoušce z českého jazyka

První ze tří částí státní maturity z českého jazyka a literatury je didaktický test. Po didaktickém testu z českého jazyka a literatury následuje maturitní písemná práce a ústní zkouška.

Psaní didaktického testu z češtiny trvá 60 minuta můžete v něm získat až 50 bodů (do roku 2014 až 69 bodů). Pro úspěšné složení testu musíte získat minimálně 44%, což odpovídá 22 bodům včetně (do roku 2014 30 bodům včetně). Každé cvičení v testu zpravidla obsahuje výběr ze čtyř možností, přičemž pouze jedno z nich je správné.

 

Zadání didaktického testu z českého jazyka

V didaktickém testu se vyskytují různorodé typy cvičení, které jsou zaměřeny zejména na čtení úryvků textů a jejich porozumění. Můžete tedy očekávat následující typy cvičení:

 • najít chyby, ať už gramatické chyby, významové nebo např. stylistické
 • hledat a najít informace v úryvcích textů
 • najít synonyma nebo antonyma, kontrast nebo soulad mezi slovy, tvrzeními nebo jinými částmi textů
 • najít slova, která jsou, nebo nejsou v souladu se spisovnou češtinou
 • např. vybrat nejvhodnější název pro úryvek básně
 • přečíst a zařadit úryvek textu do správného časového období
 • správně charakterizovat slovní druhy, větné členy nebo souvětí
 • orientovat se v tabulkách, grafech nebo diagramech
 • uspořádat odstavce a vytvořit tak souvislý text
 • do textu vhodně zařadit slovo nebo větu
 • správně identifikovat charakter textu nebo určit jeho účel

 

http://www.statnimaturita-cestina.cz/didakticky-test